bookify.se - Användarvillkor
Användarvillkor

Användarvillkor bookify.se

1. Godkännande av användarvillkor

Earn'd it AB (Organisationsnummer: 556939-8687 Adress: 183 47 Täby, Stockholms län) nedan kallad bookify.se, tillhandahåller och ansvarar för de tjänster som erbjuds på aktuell webbplats (https://www.bookify.se/), nedan kallad Webbplatsen.

För att kunna registrera sig som användare, och använda den kompletta tjänsten (se under tjänstens innehåll), krävs att användaren är minst 18 år gammal alternativt att användaren är minst 15 år gammal och innehar målsmans tillstånd att ingå detta avtal. bookify.se förbehåller sig rätten att efter registrering kontrollera att användaren uppfyller ovanstående ålderskrav.

Genom ansökan/registrering om att bli medlem hos bookify.se och genom användandet av Webbplatsen samtycker användaren till dessa användarvillkor, nedan kallade Användarvillkor.

Användarvillkoren anger vilka rättigheter och skyldigheter användaren har samt vilka rättigheter och skyldigheter bookify.se som leverantör har. Det är viktigt att användaren läser igenom användarvillkoren innan registrering på Webbplatsen sker.

2. Tjänstens innehåll

Registering hos bookify.se berättigar användaren till ett konto på Webbplatsen, med möjlighet att publicera text, ljud, bild och annan media, samt att erhålla särskilda till användaren riktade erbjudanden.

Syftet med tjänsten är att användaren ska kunna jämföra priser för studentlitteratur, samt att genom omdömen och recensioner av studentlitteratur och återförsäljare förbättra tjänsten för användarna. Syftet med tjänsten är inte att vara en plats för publicering av olagligt eller på annat sätt kränkande eller stötande material.

Tjänsterna som tillhandahålls på Webbplatsen är kostnadsfria, men bookify.se förbehåller sig rätten att, efter meddelande till användaren, börja ta ut en avgift för tillhandahållandet av tjänsterna. Användaren har rätt att, kostnadsfritt, avsluta sitt konto hos bookify.se, med omedelbar verkan, om användaren inte vill erlägga avgift för fortsatt tillhandahållande av de erbjudna tjänsterna. bookify.se har ingen rätt att ta ut en retroaktiv avgift för de tjänster som erbjuds.

3. Användarens ansvar och skyldigheter

Medlemskapet hos bookify.se och användandet av tjänsten är personligt och kan inte överlåtas till tredje man. Vid registrering ansvarar användaren av tjänsten för att korrekta uppgifter lämnas till bookify.se och att användaren uppfyller de krav som föreligger för att få registrera sig för tjänsterna. Användaren ansvarar även för att obehöriga inte har tillgång till användarens konto och att inloggningsuppgifter knutna till kontot hålls skyddade. Om användaren får information om att obehörig har tillgång till användarens konto har användaren en skyldighet att meddela bookify.se att obehöriga använder kontot. Detta för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtagas av bookify.se och att kontot vid behov ska kunna stängas av eller avslutas. Användaren ansvarar också för att inte skapa mer än ett konto hos på Webbplatsen.

Användaren av tjänsten ansvarar för att det material som publiceras på Webbplatsen i form av text och bild och annan media inte utgör intrång i upphovsrätt enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Användaren ansvarar för att inte publicera bilder på personer som inte samtyckt till publiceringen.

Användaren ansvarar för att inte på annat sätt länka till innehållet på Webbplatsen än direkt till Webbplatsens ursprungsläge. Detta innebär att innehållet på Webbplatsen inte får indexeras och därigenom automatgenerera länkar på annan webbplats. Innehållet på Webbplatsen får inte heller länkas genom ett framesystem eller Pop-up fönster.

Användaren av bookify.se:s tjänster ansvarar även för att text, ljud, bilder och annan media som publiceras på användarprofilen inte:
• Kränker, hotar eller innebär ett intrång i någon annans privatliv.
• Uppmanar någon till att företa en brottslig handling eller innebär att en brottslig handling genomförs.
• Utgör en olaga våldshandling, är pornografiskt eller utgör hets mot folkgrupp.
• Utgör otillbörlig marknadsföring i strid med marknadsföringslagen (2008:486).
• På annat sätt är stötande, hotfullt, kränkande eller av obscen natur.

Användaren ansvarar även för att det material som publiceras på användarprofilen är på svenska eller engelska och att inte annat språk används i användarprofilerna.

Användaren har en skyldighet att inte använda sig av anordningar, programvara, program eller andra rutiner som kan störa Webbplatsens funktionalitet och att inte publicerat material, eller genom användning av Webbplatsen, sprida virus, spam eller andra skadliga koder på Webbplatsen.

Användaren ansvarar för att inte använda information på Webbplatsen för att upprätta konkurrerande verksamhet till bookify.se. Avändaren ansvarar för skada som kan uppstå för bookify.se och tredje man på grund av användarens missbruk av de tjänster som bookify.se tillhandahåller.

4. bookify.se:s rätt till material skapat och eller publicerat av användaren

bookify.se förbehåller sig en oinskränkt rätt att förfoga över och behandla allt material som användaren publicerar och skapar på Webbplatsen, såsom bilder och text, nedan kallat Användargenererat material. Detta innebär att bookify.se kan komma att formatanpassa, lagra eller kopiera användargenererat material. Vidare innebär detta att bookify.se har rätt att göra Användargenererat material tillgängligt för allmänheten oavsett medieform och överlåta dessa rättigheter till tredje man. Slutligen innebär detta att bookify.se har rätt att i marknadsföringssyfte använda det Användargenerade materialet. Ovanstående rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Användaren efterger härmed alla krav på ersättning från bookify.se, för användning av det Användargenererade innehållet.

5. bookify.se:s rätt att ta bort publicerat material

bookify.se har rätt att ta bort material från de användarens användarprofiler utan förvarning, information eller motivering. bookify.se förbehåller sig även rätten att avgöra vad som kan anses vara stötande eller på annat sätt opassande material och således kan tas bort från användarens profil.

6. bookify.se:s skyldigheter

bookify.se är skyldiga att följa lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor, vilket innebär att bookify.se har en skyldighet att hålla uppsikt över tjänsten och webbplatsen med hänsyn till tjänstens omfattning och inriktning samt att bookify.se har en skyldighet att ta bort vissa meddelanden och information, alternativt hindra spridning av material som klassas som brottsligt alternativt utgör upphovsrättsintrång. Enligt lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor är bookify.se även skyldiga att utge sin identitet till den som ansluter sig till tjänsten, samt lämna information om i vilken utsträckning meddelanden som inkommit kan bli tillgängliga för andra användare.

7. Ansvarsbegränsningar för bookify.se

bookify.se strävar efter att de tillhandahållna tjänsterna ska fungera utan störningar, men kan inte garantera att tjänsterna är fri från avbrott, fel eller störningar. bookify.se garanterar inte vare sig tjänstens tillförlitlighet, tillgänglighet eller förmåga att uppfylla användarens behov. Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick och användaren kan inte erhålla någon ersättning för eventuell skada som orsakats på grund av störningar i tjänsterna.

bookify.se förbehåller sig även rätten att när som helst stänga av Webbplatsen eller tjänsterna för underhåll, omstart eller för att utveckla och förbättra Webbplatsen eller tjänsterna.

bookify.se förhandsgranskar inte det material som publiceras på användarens användarprofil och tar således inget ansvar för de uppgifter som publiceras av användaren. bookify.se ska inte under några omständigheter förknippas med de uppgifter som användarna förmedlar på sina användarprofiler och annat, från användarna, publicerat material.

bookify.se ansvar inte för skada som har orsakats användaren på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet.

8. Annonsering på användarprofilerna

bookify.se förbehåller sig rätten att annonsera på användarens användarprofil i den form som bookify.se anser lämplig. Rätten att annonsera omfattar bookify.se:s samarbetspartners, vilka finns angivna på Webbplatsen.

Användaren har inte rätt att modifiera, manipulera eller försöka eliminera annonsutrymmena som finns på användarprofilerna. Användaren har inte heller rätt att själv lägga upp annonser till tredje man i sin användarprofil.

9. Behandling av personuppgifter

bookify.se behandlar användarens personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera, och kontrollera användarens användning av tjänsten. Syftet med behandlingen av användarens personuppgifter är även att kunna utveckla och förbättra de tjänster som bookify.se erbjuder. Genom registrering av ett användarkonto, och godkännande av Användarvillkoren, samtycker användaren till att bookify.se behandlar användarens personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Användaren har rätt att begära ett registerutdrag från bookify.se för att få information om, och kunna kontrollera, vilka uppgifter som finns registrerade hos bookify.se på användaren.

bookify.se förbinder sig genom Användarvillkoren att inte sälja, dela eller på annat sätt sprida användarens personuppgifter till tredje man utom enligt vad som anges nedan.

bookify.se förbehåller sig rätten att utifrån användarens profil, framställa anonym statistik som kan komma att överlåtas till tredje man.

Personuppgifter kan överföras till tredje man som agerar å bookify.se:s vägnar eller för bookify.se:s räkning, för vidare bearbetning i enlighet med det eller de syften för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in och kan på annat sätt bearbetas enligt lag. Sådan tredje man har i sådana fall ingått avtal med bookify.se om att endast använda personuppgift för överenskommet ändamål och om att inte sälja användarens personuppgifter till tredje man utom då så må krävas enligt lag eller då bookify.se tillåter det.

Personuppgift som samlas in från användaren kan även komma att överföras till tredje man om verksamheten på webbplatsen eller en del därav och de kunduppgifter som är knutna till den säljs, överlåtes eller avyttras, i vilket fall skulle bookify.se kräva av köparen, mottagaren respektive förvärvaren att denne behandlar personuppgifterna enligt dessa villkor.

Personuppgift kan även röjas för tredje man om bookify.se är skyldiga att göra det på grund av gällande lag, domstols beslut eller statlig förordning eller då sådant röjande i övrigt erfordras till stöd för brotts- eller annan rättslig utredning eller förfarande i Sverige eller i annat land.

10. Lagring av personuppgifter

Användaren samtycker, genom godkännande av Användarvillkoren och registrering hos bookify.se, till att lagring av användarens personuppgifter sker inom EU och EES-området, men med rättigheter för bookify.se att flytta lagringen av personuppgifter till tredje land. Likväl är personuppgiftslagen (1998:204) tillämplig. Om bookify.se flyttar lagringen av personuppgifter till tredje land ansvarar bookify.se för att lagringen av personuppgifterna i landet håller tillräckligt hög säkerhetsnivå i fråga om tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de uppgifter som behandlas.

11. Avslutande av användarkonto och upphörande av medlemskap

Användaren har när som helst rätt att avsluta sitt konto hos bookify.se och säga upp tillhandahållandet av tjänsterna. Önskan att avsluta användarens konto och säga upp tjänsterna som bookify.se tillhandahåller ska meddelas bookify.se skriftligen.

bookify.se förbehåller sig rätten att avsluta en användares konto om de tjänster som tillhandahålls av bookify.se missbrukas av användaren. bookify.se har även rätt att avsluta en användares konto om användaren bryter mot Användarvillkoren.

12. Användande av cookies

bookify.se kan komma att använda sig av cookies på Webbplatsen. En cookie är en textfil som webbplatsen begär att få spara på användarens dator för att samla in information om hur en webbplats används. Cookies finns i två former; persistenta cookies, vilket är en cookie som sparas under en längre tid på besökarens dator, och sessionscookies, vilken enbart lagras temporärt i besökarens dator vid besök på webbplatsen. bookify.se kan komma att använda sig av persistenta cookies i syfte att följa besökarens navigering på Webbplatsen och föra statistik över hur användaren använder Webbplatsen.

bookify.se säkerställer, som innehavare av Webbplatsen, att den personliga information som använda cookies samlar in inte missbrukas.

Genom registrering av användarkonto och godkännande av Användarvillkoren samtycker användaren till bookify.se:s, och deras samarbetspartners, hantering av cookies.

13. Ändring av Användarvillkoren

bookify.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra Användarvillkoren. Användaren kommer vid ändring av Användarvillkoren erhålla information om vilka ändringar som kommer att genomföras. En uppdaterad version av Användarvillkoren kommer alltid att tillhandahållas av bookify.se på Webbplatsen.

14. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkoren

bookify.se förbehåller sig rätten att kunna överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkoren.

15. Tillämplig lag och tvister

Tolkning och tillämpning av Användarvillkoren ska ske enligt svensk lag. Tvist i anledning av Användarvillkoren avgörs av svensk allmän domstol, med uteslutande av annat tvistelösningsforum.